(parašas)

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

Vilnius                                                                                                                  2012 m. ---------------d.

UAB"Solaris Baltic", atstovaujama generalinio direktoriaus Marjano Mečkovskio veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau vadinama "Pardavėju"), iš vienos pusės ir .............................. atstovaujama generalinio direktoriaus ........................, veikiančios pagal įmonės statutą toliau vadinama "Pirkėju", iš kitos pusės, sudarėme šią atsarginių detalių (toliau vadinamų prekėmis) pirkimo - pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui prekes pagal prekių Užsakymą, o Pirkėjas įsipareigoja užsakytas prekes priimti ir sumokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.2.  Ši sutartis yra neterminuota, ilgalaikė pirkimo - pardavimo sutartis ir yra pagrindas daugkartiniam prekių pirkimui - pardavimui.

 

2. PREKIŲ UŽSAKYMO, GRĄŽINIMO BEI KEITIMO SĄLYGOS

2.1.      Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos prekės, jų kiekis, asortimentas, Pirkėjo gali būti pateikiamas rašytine forma (laišku, faksu) arba žodžiu (telefonu, asmeniškai).Šalims susitarus, Pirkėjo nupirktos prekės gali būti grąžinamos Pardavėjui, jeigu prekės yra netinkamos kokybės. Prekes Pirkėjas atsiima savo lėšomis ir savo transportu.

3. PREKIŲ KOKYBĖ, KAINA, KIEKIS IR ASORTIMENTAS

3.1.        Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus prekių standartus, o jei tokių nėra – įprastus reikalavimus.

3.2.        Perkamų - parduodamų prekių kaina, kiekis, asortimentas bei kiti reikalavimai prekėms yra nustatomi vadovaujantis Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu, PVM sąskaita-faktūra, komerciniu Pardavėjo pasiūlymu (jei toks yra), šia sutartimi, prekių pardavimo dieną galiojančiu kainoraščiu bei kitomis leistinomis rašytinėmis priemonėmis, arba kitu abiem Sutarties šalims priimtinu būdu.

3.3.        Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos prekės priklauso jam nuosavybės teise, kad prekės nėra areštuotos, įkeistos ar kitu būdu suvaržytos teisės į tas prekes, kad tretieji asmenys neturi jokių pretenzijų į parduodamas prekes.

3.4.  Pardavėjas suteikia Pirkėjui 10 % nuolaidą pagal tą dieną galiojančio kainininko kainas.

4. ŠALIŲ PAREIGOS

4.1. Šalys įsipareigoja laiku ir tinkamai vykdyti šioje sutartyje nustatytas sąlygas bei šalių pareigas. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo užsakytas prekes Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes bei sumokėti už jas kaip nustatyta šioje Sutartyje. Prekių priėmimo - perdavimo faktą liudija abiejų šalių pasirašyta PVM sąskaita-faktūra, jeigu nesudaromas kitas tokią paskirtį turintis dokumentas.

4.2. Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą raštu (faksu, el. paštu arba paštu) apie jos rekvizitų ar kitų Sutartyje nurodytų duomenų pasikeitimus.

4.3. Parduodamoms prekėms Pardavėjas suteikia tokias pačias garantines sąlygas, kokios yra numatytos tų prekių gamintojo. Tokios Pardavėjo suteikiamos garantijos termino pradžia yra laikomas prekių pirkimo - pardavimo data, nurodyta PVM sąskaitose-faktūrose.

 

5. ATSISKAITYMŲ TVARKA IR SĄLYGOS

 

5.1. Pirkėjas privalo atsiskaityti su Pardavėju per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

5.2. Didžiausias Pirkėjo įsiskolinimas Pardavėjui negali viršyti 2000 (du tūkstančiai) litų su PVM. Kredito limitas gali būti pakeistas raštišku abipusiu šalių susitarimu.

 

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1.  Neapmokėjus už pateiktas prekes šioje sutartyje nustatytu terminu, Pirkėjas sumoka Pardavėjui 0,2 % dydžio delspinigius, nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą apmokėti kalendorinę dieną.

6.2.  Pirkėjas atlygina visas Pardavėjo išlaidas, susijusias su įsiskolinimo, uždelsus apmokėjimą, išieškojimu.

 

6.3.        Pirkėjui pažeidus Sutartyje nurodytus apmokėjimo už pateiktas prekes tvarką, sąlygas bei terminus, daugiau nei tris kartus (mokėjimus) iš eilės, Pardavėjas įgyja teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui suteiktą nuolaidą ir/arba vienašališkai sutrumpinti apmokėjimo už pateiktas prekes terminą. Viršijus 5.1. ir 5.2. punktų sąlygas nuolaida pagal 3.4 punktą nebus taikoma iki pilno įsipareigojimų įvykdymo.

6.4.  Pirkėjas patikina ir garantuoja, kad asmenys, atsiimantys prekes ir pasirašantys PVM sąskaitą faktūrą ar kitus dokumentus, turi įgaliojimus atlikti šiuos veiksmus.

6.5.  Abi pusės atleidžiamos nuo atsakomybės už pilną ar dalinį šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitiko dėl ypatingų aplinkybių Force Majeur. (pagal LR vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimą Nr.840)

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1.  Visi ginčai, kilę tarp šalių dėl šios Sutarties sudarymo, vykdymo ar nutraukimo, sprendžiami šalių tarpusavio sutarimu, o nesutarus - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Vilniaus miesto apylinkės teisme.

7.2.  Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki jos nutraukimo.

7.3.  Sutartis nutraukiama šalims raštu informavus viena kitą ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

7.4.        Sutartis gali būti papildyta ar pakeista tik bendru šalių sutarimu, įforminant raštu Susitarimą bei patvirtinant jį savo parašais ir antspaudais. Toks Susitarimas tampa neatsiejama Sutarties dalimi nuo jo pasirašymo dienos.

7.5.  Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

6. ŠALIŲ REKVIZITAI

 


 

Pardavėjas:

 

UAB ,,Solaris Baltic“

Motorų g. 14, Vilnius LT-02189

Įm. kodas 123039547

PVM kodas LT230395410

A/s LT147044060001078292

SEB bankas

Telefonas +370 5 2306053

Faksas +370 5 2306050

El. paštas info@solarisbaltic.lt

 

 

Generalinis direktorius

               (pareigos)

 

Marjan Mečkovski

         (vardas, pavardė)

 

.................................................

                          (parašas)

Sutartį sudarė:

Vadybininkas

 

 

 

 

Pirkėjas:

 

           UAB

           

           Įm. kodas ...........................

           PVM kodas ...........................

           A/s .........................................

           .................................................

           Tel.: +370 5

           Fax: +370 5

            El. paštas

 

 

 

 

     Generalinis direktorius

                             (pareigos)

 

    

                       (vardas, pavardė)

 

.................................................


Krepšelis  

Nėra prekių

Pristatymas 0,00 €
Viso 0,00 €

Pirkti